Promocje
Ostatnia asysta. K. Hellishdeer. AUTOGRAF
Ostatnia asysta. K. Hellishdeer. AUTOGRAF

20,00 zł

Cena regularna: 36,00 zł

szt.
Ostatnia asysta. K. Hellishdeer.
Ostatnia asysta. K. Hellishdeer.

16,00 zł

Cena regularna: 32,90 zł

szt.
Gino. Marta Zbirowska OUTLET
Gino. Marta Zbirowska OUTLET

15,00 zł

Cena regularna: 35,90 zł

szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego White Raven - Księgarnia Online

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego White Raven (dalej zwany "Sklepem") oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie.
2. Sklep prowadzony jest przez White Raven M&E Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie ul. Gen. Władysława Andersa 54/9, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001042554. REGON: 525608146 NIP: 7393984987
3. Właścicielem Sklepu oraz prawami do nazwy, logo i treści Sklepu jest White Raven M&E Sp. z o.o.

§2 Rejestracja

1. Skorzystanie z niektórych funkcji Sklepu może wymagać rejestracji.
2. W celu rejestracji w Sklepie należy podać swoje dane osobowe zgodnie z prawdą i aktualnym stanem.
3. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania poufności swojego hasła i nieudostępniania go osobom trzecim.

§3 Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
2. Składając zamówienie, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku produktu na stanie lub w przypadku wątpliwości co do prawidłowości zamówienia.

§4 Płatności i Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
2. Koszt dostawy jest wyliczany indywidualnie dla każdego zamówienia i jest podawany w trakcie składania zamówienia.
3. Sklep akceptuje następujące formy płatności: karty kredytowe, przelewy bankowe, płatności elektroniczne.
4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od    dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.;
6. Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

 

 

§5 Dostawa

1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone w jak najkrótszym terminie.
2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący      płatność.
3. Termin dostawy może się różnić w zależności od lokalizacji oraz dostępności produktu.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania podmiotów trzecich, takich jak firmy kurierskie czy usługi pocztowe.

§6 Zwroty i reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny.
2. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy towar jest w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.
3.Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
4. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci zwrotu towaru drogą elektroniczną, kontaktując się z obsługą Sklepu.
5. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient, chyba że towar został dostarczony wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.
6. Reklamacje dotyczące wadliwego towaru należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep zobowiązuje się do wymiany towaru na nowy lub do zwrotu pełnej kwoty zakupu.
7. Reklamacje dotyczące usług dostawy należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Sklep podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia każdej reklamacji indywidualnie i podejmowania decyzji o jej uwzględnieniu lub odrzuceniu.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

- Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

- Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

- Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi, mogą być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

Reklamacja powinna zawierać:

a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Gen. Władysława Andersa 54/9 10-693 Olsztyn

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.

 

§7 Ochrona danych osobowych

1. Sklep gwarantuje poufność wszystkich przekazanych danych osobowych.
2. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz dostarczania informacji dotyczących Sklepu klientom.
3. Sklep nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych obowiązującym prawem.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia z bazy danych Sklepu.

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu dokonania zamówienia w Sklepie.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o ile nie narusza to praw klientów.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd według obowiązującego prawa.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zgłoszeń dotyczących działania Sklepu, prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną, podane na stronie kontaktowej Sklepu.

 

Regulamin zakupu produktu cyfrowego (ebook, audiobook)

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy zakupu produktu cyfrowego (ebook, audiobook) oferowanego przez White Raven, zwanego dalej "Sprzedawcą".
2. Zakup produktu cyfrowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu w całości.

§2 Zwroty
1. Produkt cyfrowy w formie ebooka lub audiobooka nie podlega zwrotowi ani wymianie, chyba że wystąpią nieprawidłowości techniczne uniemożliwiające odczytanie zawartości.
2. W przypadku nieprawidłowości technicznych zakupionego ebooka/audiobooka , Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy w celu uzyskania pomocy technicznej lub wymiany produktu na wersję bez błędów.

§3 Prawa autorskie
1. Zakupiony ebook/audiobook jest objęty prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami o ochronie własności intelektualnej.
2. Wszelkie prawa do produktu, w tym prawa autorskie, pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy.
3. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub udostępniania produktu w całości lub części bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§4 Identyfikator Kupującego
1. Każdy zakupiony ebook/audioobok jest przypisany do indywidualnego identyfikatora Kupującego.
2. Identyfikatory są niewidocznymi znakami watermark na stronach ebook i niesłyszalnymi dla człowieka dźwiękami audiobook, które Sprzedawca może odczytać.
3. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanej publikacji, kopiowania lub rozpowszechniania zakupionego ebooka, Sprzedawca posiada prawo dostępu do danych identyfikujących Kupującego w celu egzekucji praw przysługujących mu w związku z naruszeniem postanowień regulaminu.

§5 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sprzedawcy.

§6 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności informowania Kupujących.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie nie mają wpływu na transakcje dokonane przed datą zmiany.
3. W przypadku sporów wynikających z zakupu ebooka/audiobooka, strony dążą do rozwiązania ich drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, sporu będą rozstrzygać sądy właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zakupu produktu cyfrowego (ebook/audiobook).

Niniejszy regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przysługuje Sklepowi, a drugi Klientowi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl